International Responsible Team of the Way


Benedict XVI with Father Mario Pezzi, Kiko Arguello and Carmen Hernandez

Kiko ARGUËLLO

Carmen HERNANDEZ

Father Mario Pezzi, Comboni Missionary